Գաղտնիության Քաղաքականություն
 1. Ընդհանուր դրույթներ
  1. Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը ներկայանցում է «Նորման կրեդիտ»  ՈՒՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ` նաև կազմակերպություն) պաշտոնական կայքի, սոցիալական կայքերի, հաճախորդների (այսուհետ` նաև օգտագործող) անձնական տվյալների մշակման, կիրառության և պաշտպանության ապահովման ընդհանուր դրույթները։
  2. Կազմակերպությունը կարևորում է կայքի Օգտագործողների անձնական տվյլաների գաղտնիության պահպանումը։ Կայքի բովանդակությունը և սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ։ Կայքում օգտագործվող բոլոր հասկացությունները ունեն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ «Օրենք») սահմանված իմաստը: Օրենքի համաձայն անձնական տվյալ է համարվում որևէ ֆիզիկական անձի վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիրոեն բացահայտել տվյալ անձի ինքնությունը:
  3. Կազմակերպությունը կարող է փոփոխել ցանկացած դրույթ, որը ներկայացված է սույն Գաղտնիության քաղաքականությունում՝ առանց Օգտագործողի նախնական ծանուցման։ Ցանկացած կիրառվող փոփոխություն կներկայացվի Օգտագործողի ուշադրությանը կայքում՝ համապատասխան բաժնում և/կամ կծանուցվի էլ․ նամակի միջոցով:
 2. Անձնական տվյալների հավաքագրում
  1. Կազմակերպությունը կարող է հավաքագրել Օգտագործողի հետևյալ անձնական տվյալները.
   1. Տեղեկատվություն, որը Օգտագործողը տրամադրում է Կազմակերպությանը սեփական կամքով՝ Կայքում տեղադրված հայտերը լրացներիս, նորություններին բաժանորդագրվելիս, Կայքի հետադարձ արագ կապի ծառայության միջոցով Կազմակերպության հետ հաղորդակցվելիս։
   2. Տեղեկատվություն, որը Կազմակերպությունը ձեռք է բերում Կայքին կից 3-րդ կողմ գործիքների միջոցով, օրինակ՝ Օգտագոծողի բրաուզերի կամ Կայքից օգտվելու համար օգտագործվող սարքի վերաբերյալ տեղեկություն, Կայքի էջի այցելության վերաբերյալ տեղեկություն, գեոլոկացիայի վերաբերյալ տեղեկություն և այլն։ IP հասցեներից տվյալների ստացումը, բրաուզերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և «Cookies» բաժնում դրանց պահպանումը սկսվում է ավտոմատ կերպով այն պահին, երբ Օգտագործողը այցելում է Կայք:
   3. Նշված միջոցներով ստացված ցանկացած տեղեկատվություն համարվում է Կայքի կողմից հավաքագրվող անձնական տեղեկատվություն և կիրառվում է բացառապես Կազմակերպության հետազոտությունների և առավել հաճախորդամետ ծառայությունների մատուցման նպատակով։
 3. Տվյալների օգտագործման եղանակներ
  1. Կազմակերպությունը օգտագործում է Կայքին կից 3-րդ կողմի գործիքների միջոցով հավաքագրված Օգտագործողի անձնական տվյլաները միայն հետևյալ նպատակներով.
   1. Սպասարկման որակի բարձրացման նպատակով, Կայքի բարելավման համար,
   2. Օգտագործողի պահանջներին համապատասխանող սպասարկման որակի ապահովման համար,
   3. Ներդրողների համար նախատեսված նորություններ պարունակող էլեկտրոնային նամակների ուղարկման համար,
   4. Օգտագարծողի հետ կապ հաստատելու խնդրանքին արձագանքելու համար,
   5. Օգտագործողի հարցումներին պատասխանելու նպատակով,
   6.  Տրամադրել Օգտագործողին հետաքրքրող կամ Կազմակերպության կարծիքով հնարավոր հետաքրքրող պրոդուկտների և ծառայությունների վեարբերյալ տեղեկատվություն,
   7. Կազմակերպության և Օգտագործողի միջև պայմանագրով ամրագրված ցանկացած պարտավորության իրագործման նպատակով,
   8. Կայքից օգտվելու համար օգտագործված սարքին Կայքը առավել հարմարացնելու նպատակով,
   9. Կայքի կիրառելիության և գովազդային արշավների վերաբերյալ տվյալների վերլուծության նպատակով,
   10. Հնարավոր խնդիրների և չարաշահումների բացահայտման և դրանց համապատասխան հնարարվոր լուծումների տրամադրման նպատակով։
   11. Կազմակերպությունը նաև օգտագործում է հավաքագրված տեղեկատվությունը օրենքով և ՀՀ միջազգային պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունների կատարման, նպատակով, ինչպես նաև` հնարավոր հանցագործությունների հայտնաբերման նպատակով։
 4. Օգտագործողի տվյալների պաշտպանության եղանակներ
  1. Օգտագործողի անձնական տվյալները գտնվում են պաշտպանված ցանցերում և հասանելի են միայն սահմանափակ թվով անձանց, ովքեր նշված համակարգերի հասանելիության հատուկ իրավունքներ ունեն և պարտավոր են պահպանել նշված տեղեկությունների գաղտնիությունը:
  2. Կազմակերպությունը իրակացնում է մի շարք անվտանգության գործառույթներ՝ ապահովելու Օգտագործողի անվտանգ այցելություն Կայք։
 5.  «Cookie»-ների օգտագործում
  1. Կազմակերպությունը առավելագույնս հասանելի և Օգտագործողին համապատասխանեցված տեղեկատվություն։ Այս նպատակով Կազմակերպությունը օգտագործում է cookie-ֆայլերև օգագործում մի քանի նպատակներով․
   1. Օգտագործողի՝ Կայքի հետագա այցելությունների նպատակով նախընտրությունները հասկանալու և հիշելու համար,
   2. Կայքի օգտագործման վերլուծության և կատարելագործման համար,
   3. Սոցիալական ցանցերը Կայքին ինտեգրելու համար,
   4. Կայքին կցված գովազդներին հետևելու, համակարգելու և վերլուծելու համար,
   5. Մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավման և կատարելագործման համար։
   6. Եթե Օգտագործողը շարունակում է կայքի կիրառությունը, ապա նա ավտոմատ կերպով համաձայնվում է վերոնշյալ նպտակաների համար Կայքի cookie-ֆայլերի միջոցով անձնական տվյլաների հավաքագրմանը։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք անջատել cookie-ֆայլեր բրաուզերի կարգավորումներից, սակայն cookie-ֆայլերի անջատումը կարող է հանգեցնել տեխնիկական դժվարությունների և կայքի մասնակի կիրառության։
 6.  Տեղեկությունների տրամադրումը երրորդ անձանց
  1. Կազմակերպությունը չի փոխանցում Օգտագործողի անձնական տվյալները երրորդ անձանց՝ առանց այդ մասին Օգտոգործողների նախնական համաձայնության: Կազմակերպությունը կարող է  հրապարակել տեղեկությունները օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, Կազմակերպության կամ այլ անձանց իրավունքների, գույքի կամ անվտանգության պահպանման նկատառումներից ելնելով: Անձինք, ովքեր աջակցում են Կայքի շահագործման, գործունեության իրականացման, Օգտագործողների սպասարկման հարցում, երրորդ կողմ չեն համարվում՝ պայմանով, որ նշված անձինք պարտավորվում են պահպանել այդ տվյալների գաղտնիությունը: Օգտագործողների վերաբերյալ ոչ անձնական տեղեկությունները կարող են տրամադրվել այլ անձանց մարքեթինգի, գովազդի կամ այլ նպատակներով:
 7. Այլ դրույթներ
  1.  Կայքում չի ներառվում կամ առաջարկվում երրորդ անձանց ապրանքներ կամ ծառայություններ: Կազմակերպությունը օգտվում է երրորդ կողմ հանդիսացող մի քանի ծառայություններից՝ Կայքի բնականոն գործունեությունը ապահովելու նպատակով։

 Facebook-ի գաղտնիության քաղաքականության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել https://www.facebook.com/policy.php Էջ։