Մատուցվող ծառայություններ
Սակագներ

Համաձայնությունների տրամադրում

Գրավի առարկա անշարժ գույքի վարձակալության համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

10 000 ՀՀ դրամ

 

Գրավի առարկա անշարժ գույքի սեփականատերերի փոփոխման համաձայնություն (բացառությամբ ժառանգման հիմքով սեփականության իրավունքի փոխանցման) (ներառյալ ԱԱՀ)*

20 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա անշարժ գույքի հասցեի փոփոխման համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

10 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա անշարժ գույքի առանձին միավորների բաժանելու  համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)**

20 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա  անշարժ գույքի նկատմամբ այլ տիպի պետ. գրանցում կատարելու համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

15 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցի պետհամարանիշի փոփոխություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

5 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցի տեխ.անձնագրի փոփոխության համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

5 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ փոփոխության համաձայնություն (բացառությամբ ժառանգման հիմքով սեփականության իրավունքի փոխանցման)  (ներառյալ ԱԱՀ)*

10 000 ՀՀ դրամ

Գրավի առարկա տրանսպորտային միջոցի ՀՀ պետական սահմանը հատելու համաձայնություն/թույլտվություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

15 000 ՀՀ դրամ

Գրավադրված գույքը մեկ այլ գույքով փոխարինելու համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)**

20 000 ՀՀ դրամ

Գործող վարկի գրավի առարկաների գրավից մասնակի ազատման համաձայնություն (ներառյալ ԱԱՀ)**

15 000 ՀՀ դրամ

Գործող վարկի ֆիզիկական անձ երաշխավորի փոփոխություն (ներառյալ ԱԱՀ)*

20 000 ՀՀ դրամ

Վարկային հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ  ժամանակահատվածի և վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ)

Մինչև 12 ամիս ներառյալ

0 ՀՀ դրամ

12-ից 36 ամիս ներառյալ

3 000 ՀՀ դրամ

36-ից 60 ամիս ներառյալ[i]

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայերեն լեզվով

3 000 ՀՀ դրամ

Ռուսերեն կամ անգլերեն լեզվով

5 000 ՀՀ դրամ

Արժեքների ի պահ ընդունում

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջական մարումից հետո 1 (մեկ) ամիս հետո փաստացի օգտագործված յուրաքանչյուր օրվա համար (ներառյալ ԱԱՀ)

500 ՀՀ դրամ

Այլ ծառայությունների սակագներ

Կազմակերպության տարածքում ոսկու և/կամ թանկարժեք քարերի գրավով ապահովված սպառողական վարկերի համար լիազորագրի ձևակերպում, փոփոխում

5 000 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի պատճենի տրամադրում[ii]

2 000 ՀՀ դրամ

Կանխիկ արտարժույթի ընդունման, փոխարկման սակագներ

Մինչև 2004 թվականը  թողարկված 5, 10, 20, 50 անվանական արժեքով  ԱՄՆ դոլար,և մինչև 2009 թվականը թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով  թղթադրամների ընդունում /վարկի մարում/,  փոխարկում այլ արժույթի***

           1% միջնորդավճար

500 եվրո արժողությամբ թղթադրամների

փոխարկում այլ արժույթի***

(Ընդունվում է միայն Գլխամասային գրասենյակում)

1% միջնորդավճար

 
 

i 60 ամիսը գերազանցող քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրման դիմումները կարող են մերժվել կազմակերպության կողմից` կախված տվյալ փաստաթղթի պահպանության ժամկետի առանձնահատկություններից:

ii 60ամիսը գերազանցող պայմանագրերի պատճենների տրամադրման դիմումները կարող են մերժվել կազմակերպության կողմից` կախված տվյալ փաստաթղթի պահպանության ժամկետի առանձնահատկություններից:

 

Սակագներով նախատեսված վճարները չեն գանձվում, եթե ՀՀ Օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք:

Պահանջվող փաստաթղթերը տրամադրվում են առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

*Համաձայնությունը տրամադրվում է Վարչության նախագահի կողմից։

** Համաձայնությունը տրամադրվում է Վարչության կողմից, իսկ Խորհրդի կողմից հաստատված վարկերի դեպքում՝ Խորհրդի կողմից։

*** Փոխանակում նույն արժույթի այլ թղթադրամներով չի իրականացվում:

Թարմացվել է՝ 2022-04-21 06:29:10